Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

clintwestwood
09:19
jeżeli już trzeba kogoś wybrać, jedyny słuszny wybór to osoba, która tego wyboru nie wymaga.
— ...
Reposted fromkatalama katalama viaweruskowa weruskowa
clintwestwood
09:19
Potrzebuję Cię zobaczyć.
clintwestwood
09:19
7230 bc75 500
in Vienna
Reposted fromaanisiowe aanisiowe viawisniowysad wisniowysad
clintwestwood
09:19
8576 ae4e
Reposted fromfungi fungi viaoutkapa outkapa
09:18
6961 2410
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaoutkapa outkapa
clintwestwood
09:18
clintwestwood
09:18
7904 147c
Reposted fromposzum poszum viaoutkapa outkapa
clintwestwood
09:18
Czasami się nie mówi. Czasami się nie mówi wtedy, kiedy to konieczne. Potem nienawidzimy siebie tak bardzo, że mdli nas podczas przedstawiania się. Rzygamy od wymawiania swojego imienia i nazwiska.
— Jakub Żulczyk
clintwestwood
09:17
6313 5a86 500
upgrade your units, dumbass!
Reposted fromkillerklown killerklown viackisback ckisback
clintwestwood
09:17
One day I will find the right words and they will be simple.
— Jack Kerouac
clintwestwood
09:17
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viaoutkapa outkapa
09:17

THINGS I LIKE

  • when people use my name in conversation
  • when people say “this reminded me of you!”
  • when people remember little things i say/do
  • when people genuinely thank me for things i’ve done for them
  • when i think of the same thing at the same time as someone else and you give each other the look
Reposted fromDeanWinchesterrr DeanWinchesterrr viaoutkapa outkapa
clintwestwood
09:16
"It's never too late to be what you might have been." 
— George Eliot
Reposted fromssozs ssozs viaoutkapa outkapa
clintwestwood
09:16
5966 1a64 500
Reposted fromgifluv gifluv viaoutkapa outkapa
clintwestwood
09:16
8074 d109
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viackisback ckisback
clintwestwood
09:15
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
clintwestwood
09:15
clintwestwood
09:15
0112 4081
clintwestwood
09:15
nie umiem z ciebie zrezygnować i to jest jak nóż w serce, który sama sobie wbijam coraz mocniej, a kiedy już mocniej się nie da wyciągam i wbijam w kolejne miejsce
— czasem w nocy myślę, zamiast spać /dontforgot, m.

June 23 2015

clintwestwood
11:57
4705 6b01
Reposted fromktosiowa ktosiowa viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl